KOSGEB DANIŞMANLIK

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) adı altında 1990 tarihinde kurulmuştur.

KOSGEB ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

Bu desteklerin amacı girişimci adaylarının işletmelerini kurarken yaşadıkları mali sıkıntılara çözüm getirebilmektir. Özellikle KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği 13 farklı destek kaleminden oluşmaktadır. 

KOSGEB Kimlere Destek Sağlar

 

 • Yeni bir iş kurmak isteyen
 • İşini geliştirmek isteyen
 • Yeni makine ve teçhizat almak isteyen
 • Personel istihdam etmek isteyen
 • Faizsiz ve cazip ödeme avantajlarıyla kredi kullanmak isteyen
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak isteyen
 • Firmasının tanıtımını yapmak isteyen
 • Ürettiği ürünü ya da hizmeti tescil ettirmek isteyen
 • Faaliyetlerinde uzman bir danışmanlık desteği almak isteyen
 • Ürün tasarımı yapmak isteyen
 • Personeline eğitim vermek isteyen
 • Bir web sayfasıyla daha profesyonel bir tanıtım faaliyeti sürdürmek isteyen
 • Firma tanıtım katalogları bastırmak isteyen
 • Ar-Ge ve inovasyon projelerini hayata geçirmek isteyen

Meslektaşlarıyla ortak bir çatı altında toplanıp güç birliği yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler.

KOBİ Destek Programları

A. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

B. GENEL DESTEK PROGRAMI

C. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

D. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

E. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

F. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

G.GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

A.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

• KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, 
• İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, 
• Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

• Program Süresi 3 yıl
• Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)
• Destek Üst Limiti 150.000 TL
• Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50
• 3.ve 4. Bölge için %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

• İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

• Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. 

• Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. 

B.GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, 
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, 
• Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, 
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

Genel Destek Programları ve Destek Üst Limitleri (TL)

1- Yurtiçi Fuar Desteği – 30.000

2– Yurtdışı İş Gezisi Desteği- 10.000

3– Tanıtım Desteği – 15.000

4- Eşleştirme Desteği – 15.000

5- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği – 20.000

6- Danışmanlık Desteği – 15.000

7- Eğitim Desteği – 10.000

8- Enerji Verimliliği Desteği – 30.000

9- Tasarım Desteği – 15.000

10- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği – 20.000
11- Belgelendirme Desteği – 10.000

12- Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği – 20.000
13- Bağımsız Denetim Desteği – 10.000 

Destek oranı 

1. ve 2. bölgelerde % 50
3. ve 4. bölgelerde % 60

C.TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, 
• Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, 
• KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

Çağrı Esaslı Tematik Program

Başvuru Yapabilecekler – KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları
Program Süresi –       –

Proje Süresi – Proje Teklif Çağrısında belirlenir.
Destek Oranı- 1. ve 2. bölgelerde %50 – 3. ve 4. bölgelerde %60

Destek Ödemesi – Geri ödemeli ve geri ödemesiz seçenekleri ile
Destek Üst Limiti – Proje teklif çağrısında belirlenir.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler – Meslek Kuruluşları
Program Süresi – 3 Yıl
Proje Süresi – 24 AY (+12 ay )
Destek Oranı – 1. ve 2. bölgese % 50 – 3. ve 4. bölgede % 60
Destek Ödemesi – Geri ödemesiz
Destek Üst Limiti – 150.000 TL

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

• Personel ücretleri ve seyahat giderleri, 
• Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25), 
• Sarf malzemesi giderleri, 
• Hizmet alım giderleri, 
• Genel idari giderler (azami %10).

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

• Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
• Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler

D.İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, 
• KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, 
• KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, 
• Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, 
• KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

• Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, 
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, 
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

• Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, 
• Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, 
• Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, 
• Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, 
• Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi 3 yıl
Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50
3. ve 4. Bölge için %60
Üst Limit : 250000 TL
Desteklenen Şehir/Şehirler :  
Özel Durumlar : –
Ön Koşullar : –
Ödeme Şekli : Geri Ödemesiz

E.AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
• Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, 
• KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
• Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, 
• İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, 
• Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

• Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
• Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, 
• Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

Uygulama Destek Programı

İşlik Desteği – İşliklerden bedel alınmaz.
Kira Desteği Üst Limiti 12.000 TL,  Destek Oranı % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Üst Limiti 100.000 TL, Destek Oranı % 75

 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Üst Limiti 200.000 TL, Destek Oranı %75
Personel Gideri Desteği – Destek Üst Limiti 100.000 TL,  Destek Oranı %75
Başlangıç Sermayesi Desteği – Üst Limit 20.000 TL – Destek Oranı % 100
Proje Danışmanlık Desteği – Üst Lİmit 25.000 Destek Oranı % 75
Eğitim Desteği – Üst Limit 5.000 TL, Destek Oranı % 75
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği – Üst Limit  25.000 TL, Destek Oranı % 75
Proje Tanıtım Desteği – Üst Limit 5.000 TL, Destek Oranı %75
Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği – Üst Lİmit 15.000 TL, Destek Oranı%75
Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği – Üst Limit 25.000 TL, Destek Oranı %75

Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği – Üst Limit 18.000 TL, Destek Oranı %75
Personel Gideri Desteği – Üst Limit 100.000 TL, Destek Oranı % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, 
Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği – Üst Limit 150.000 TL, Destek Oranı % 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, 
Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Üst Limit 200.000 TL, Destek Oranı % 75

F.GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, 
• Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, 
• Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, 
• İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, 
• İstihdamın artırılması, 
• Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
• Yeni Girişimci Desteği 
• İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) 
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, 
• Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, 
• Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;
• Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve 
• İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

İşletme Kuruluş Desteği – Geri ödemesiz Üst Limit 5.000 TL 
1.ve 2. bölgelerde % 60 ( Kadın ve özürlü girşimci için %70)
3. ve 4. bölgelerde % 70 (Kadın ve özürlü girişimci için % 80)
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 
Geri ödemesiz-Üst Limit 10.000 TL 
1. ve 2. bölgelerde % 60  (Kadın ve özürlü girşimci için %70)
3. ve 4. bölgelerde % 70 (Kadın ve özürlü girişimci için % 80)
İşletme Giderleri Desteği
Geri ödemesiz – Üst Limit 12.000 TL, 
1. ve 2. bölgelerde % 60 (Kadın ve özürlü girşimci için %70)
3. ve 4. bölgelerde % 70 (Kadın ve özürlü girişimci için % 80)
Sabit Yatırım Desteği
1. ve 2. bölgelerde % 60 (Kadın ve özürlü girşimci için %70)
3. ve 4. bölgelerde % 70 (Kadın ve özürlü girişimci için % 80)

İş Geliştirme Merkezi Desteği

• İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. 

• İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek         kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay ) -Geri ödemesiz -Toplamda 750.000 TL 
( Bina Tadilatı 600.000 TL-Mobilya Donanım 125.000 TL, İŞGEM Yönetim 25.000 TL )

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay ) – Geri ödemesiz – Toplamda 100.000 TL
( Personel 30.000 TL, Eğitim Danışmanlık 50.000 TL, Küçük Tadilat 20.000 TL )

Destek Oranı

1. ve 2. bölgelerde % 60

3. ve 4. bölgelerde % 70 

G.GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,
KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda verilmiştir.

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) – Üst Limit – 60.000 TL- % 75
Bağımsız denetim hizmet bedeli – Üst Limit – 20.000 TL – %75
SPK Kurul kaydına alma ücreti – Üst Lİmit – 10.000 TL – % 100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti – Üst Limit – 10.000 TL – % 100
Merkezi kayıt kuruluşu masrafı – Üst Limit – 10.000 TL – % 100
Aracaı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu – 10.000 -% 75

içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla detaya ulaşım sağlamak için Google arama motorunu kullanarak sitemizin içeriğinde arama yapabilirsiniz.