BRC

BRC (British Retail Consortium) İngiliz süpermarket zincirleri birliği tarafından yayınlanmış, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlamak için dokümante edilmiş onayı gerekli kılan bir standarttır.

İncelendiğinde İngiliz perakende gıda pazarının %38’ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülmektedir. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla beraber fiyat açısından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda yiyecek satışlarının %60’ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır.

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve AB’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

BRC Nedir?

BRC’nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik standart yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırlamıştır. Bu standart sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflenmiş ve bu sayede tüketicinin korunması sağlanmıştır. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır.

BRC / IoP Standardının hedefi İngiltere’deki herhangi bir perakendeciye, onun tedarikçisine veya diğer Standardı kullananlara ambalaj malzemesi temin eden firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve uygulama kriterlerini belirlemektir. Standardın formatı ve içeriği firmanın tüm varlıklarını tetkik edebilecek şekilde dizayn edilmiştir ve bu tetkik akrediteli bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bu standardın amaçları arasında şunlar vardır:

 • Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek,
 • Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak,
 • Tüm sektör için geçerli olan ‘iyi uygulama’ları (best practice) yaygınlaştırmak,
 • Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (Standart uygulanırken temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak amacıyla),
 • ‘Fair trade’ kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak,
 • Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak,
 • Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.

 

BRC Uygulamanın Faydaları

BRC standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu birçok fayda sağlanabilir:

 • Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
 • Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
 • Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
 • Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.
 • Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence sağlar.
 • Tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
 • Müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
 • Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
 • BRC Standardı şartları ile ISO 9001:2015 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birleştirilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.

 

RC STANDARTLARI

BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC – Gıda Standardı

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınlamıştır. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1.     İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)

2.     Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)

3.     Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta

4.     Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri

5.     Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri

6.     Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

Standardın ilkeleri

 • Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
 • Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
 • Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
 • En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak

Şartlara aşağıdakiler dâhildir

 • Organizasyon
 • Tehlike ve risk yönetimi sistemi
 • Teknik Yönetim Sistemi
 • Fabrika standartları
 • Kirlilik kontrolü
 • Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)

Bu şartlar ISO 9001:2015 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2015 şirkette kurulu ise, BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.